Giá các sản phẩm chăn nuôi cập nhật tại trại trên cả nước ngày 05/01/2021.

Thứ ba, 05/01/2021, 23:50 GMT+7

Giá các sản phẩm chăn nuôi cập nhật tại trại trên cả nước ngày 05/01/2021. Bao gồm giá các loại: giá heo hơi, giá gà, giá trứng, giá gà thịt, giá con giống, giá sữa,....được cập nhật tại trại trong cả nước.

 

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 05/01/2021
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân   So sánh giá BQ 
05/01/2021  trong 5 tuần     5 tuần trước 
(đồng)  (đồng)   (đồng)   (%) 
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  78,000-79,000                   73,500           6,400  9.54
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  74,000-77,000                   71,500           2,100  3.03
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  75,000-76,000                   71,300  2,500 3.6
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  73,000-75,000                   70,500  900 1.3
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  6,000-8,000                     6,050  -1,150 -16.0
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  4,500-6,000                     6,400  -1,500 -19.0
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  4,000-4,500                     5,200  1,300 33.3
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  4,500-5,500                     5,750  1,100 23.7
Gà thịt lông màu dài ngày (Miền Bắc) đ/kg  45,000-52,000                   45,500  -100 -0.2
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) đ/kg  45,000-52,000                   38,500  5,200 15.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg                 34,000                   29,000  1,400 5.1
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg                 35,000                   29,200  400 1.4
Gà con giống thịt (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi                 13,000                   11,400  3,700 48.1
Gà con giống thịt (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                 11,000                   11,000  2,600 31.0
Gà con giống thịt (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                 11,000                   11,000  2,600 31.0
Gà con giống thịt (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi                 11,000                   11,000  2,600 31.0
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg                 34,000                   29,800  7,400 33.0
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg                 26,000                   28,200  4,200 17.5
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg                 28,000                   28,800  3,600 14.3
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg                 27,000                   28,200  3,400 13.7
Gà con giống trứng (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  11,000-12,000                   14,000  -1,000 -6.7
Gà con giống trứng (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi                   8,000                   13,600  -1,400 -9.3
Gà con giống trứng (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi                   8,000                   13,600  -1,400 -9.3
Gà con giống trứng (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi                   8,000                   13,600  -1,400 -9.3
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  1,500-1,800                     1,650  -75 -4.3
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  1500-1,800                     1,650  -120 -6.8
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  1,400-1,500                     1,550  -40 -2.5
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  1,350-1,450                     1,500  0 0.0
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  5,000-6,000                     6,500  -800 -11.0
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  6,000-7,000                     7,950  -2,600 -24.6
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi                 33,000                   33,000  0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi                 30,000                   30,000  0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi                 53,000                   53,000  0 0.0
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi                 50,000                   50,000  0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  30,000-31,000                   27,500  2,000 7.8
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  32,000-33,000                   28,900  1,600 5.9
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2,000-2,200                     2,040  -190 -8.5
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2,100-2,300                     2,050  -230 -10.1
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  1,900-2,000                     1,990  -40 -2.0
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  1,800-1,900                     1,890  -70 -3.6
Bò thịt giống (Miền Bắc) đ/kg               120,000                 120,000  0 0
Bò thịt giống (Miền Trung) đ/kg               100,000                 100,000  0 0
Bò thịt giống (Miền Đông) đ/kg               125,000                 125,000  0 0
Bò sữa giống (Miền Bắc) đ/kg               120,000                 120,000  0 0
Bò sữa giống (Miền Đông) đ/kg               145,000                 145,000  2,000 1
Bò thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  85,000-95,000                   90,000  2,000 2
Bò thịt hơi (Miền Trung) đ/kg                 90,000                   90,000  2,000 2
Bò thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  90,000-95,000                   90,300  5,200 6
Dê giống (Miền Bắc) đ/kg               150,000                 150,000  0 0
Dê giống (Miền Đông) đ/kg               190,000                 190,000  8,000 4
Dê thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg               120,000                 120,000  0 0
Dê thịt hơi (Miền Trung) đ/kg               130,000                 130,000  18,000 16
Dê thịt hơi (Miền Đông) đ/kg               140,000                 140,000  10,000 8
Sữa bò tươi (Miền Bắc) đ/kg                 12,500                   12,500  0 0
Sữa bò tươi (Miền Đông) đ/kg  12,000-15,000                   13,700  0 0
Sữa dê tươi (Miền Bắc) đ/kg                 40,000                   40,000  0 0
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM